Среща с ИАМН

Уважаеми колеги, По инициатива на УС на регионална колегия София през седмицата се състоя неофициална среща с новото ръководство на Изпълнителна агенция Медицински надзор. От от наша страна присъстваха Георги Дулев - председател на РК София и Весислав Цветанов - заместник председател на БАЗ, а от страна на ИАМН, професор Росен Коларов – изпълнителен директор, Фидел Косев - заместник изпълнителен директор и Сабина Вълчинова - Карапетрова – главен секретар. Обсъдени бяха регистрационната дейност, износа на работа в страни извън ЕС, както и проблема с нерегламентираните практики. От страна на Агенцията беше предложено инициирането на законодателни промени, които да подобрят работата на сектора отнасящи се до регистрацията на СМТЛ по зъботехника и последващия контрол от страна на ИАМН по спазване на медицинските стандарти. Заявиха също, че получените сигнали за всякакви нарушения свързани с неспазване на Закона за здравето и Закона за лечебните заведения, ще бъдат отнасяни и до прокуратурата. Бяхме уведомени, че в календарът за плановите проверки на лечебни заведения за следващото полугодие са включени и зъботехнически лаборатории на територията на София.


Относно възможността украински колеги да практикуват на територията на България.

Уважаеми колеги, Във връзка с кризата в Украйна и непрестанно увеличаващия се брой на бежанци в РК постъпиха въпроси относно възможността на колеги завършили там да практикуват регулирана медицинска професия - зъботехник в Република България. Управителният съвет на РК София, проведе спешни разговори с Министерството на Здравеопазването и получихме следното становище: СТАНОВИЩЕ НА МЗ Към настоящият момент няма предприето нормативни промени, които да са в полза на по-бързото признаване на професионалната квалификация по медицински професии за гражданите на Украйна. Поради факта, че Украйна не е държава-членка на Европейския съюз и не е в Европейското икономическо пространство дипломите на завършилите там не могат да се признаят веднага. Налага се да се изпълнят следните две стъпки: 1. Полагане на изпит за владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденци за упражняване на медицинска професия в Република България. Документите се подават в МОН. 2. Подаване на заявление съгласно Наредба № 4 от 27.05.2011г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава .Това е административна услуга 986 извършвана от МЗ.(https://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/meditsinski-kvalifikatsii/dopuskane-do-izpit-priznavane-na-profesionalna-kvalifikatsiya/) Получихме уверение от компетентните органи, че при правилно набавени и представени документи, процедурата по разглеждането им ще бъде максимално кратка. УС на РК София ще съдейства при нужда. https://sofia.baz.bg/wp-content/uploads/2022/05/Pismo-MZ-za-U.pdf


Събрание на членовете на РК

Уважаеми колеги, на 28.02.2022 г. в зала „София“ на „Метрополитън Хотел София“ на адрес: бул. Цариградско шосе 64, се проведе Събрание на членовете на РК - София . Събранието беше свикано на основание на чл. 22. (3) от Устава на БАЗ с решение с изх. № 217/28.01.2022. на заседание на УС на РК София.., при предварително обявен дневен ред:           1. Кратък отчет за дейността на РК на БАЗ – София.           2. Обсъждане на Стратегията за развитие на БАЗ приета на ИК на БАЗ.           3. Обсъждане и приемане на промени в Устава на РК на БАЗ – София, след промените настъпили в ЗСОМСААМСЗПФ и Устава на БАЗ.           4. Разни. Повече може да прочетете в ПРОТОКОЛА


Събрание на членовете на РК – София

Изх. № 217/28.01.2022. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РК НА БАЗ – СОФИЯ Уважаеми колеги, На свое заседание проведено на 26.01.2022 г. Управителният съвет на РК на БАЗ - София взе следното решение: На основание на чл. 22. (3) от Устава на БАЗ, свиква Събрание на членовете на РК - София, което ще се проведе на 28.02.2022 г. от 16 ч. в зала „София“ на „Метрополитън Хотел София“ на адрес: бул. Цариградско шосе 64, при следния дневен ред: 1. Кратък отчет за дейността на РК на БАЗ – София. 2. Обсъждане на Стратегията за развитие на БАЗ приета на ИК на БАЗ. 3. Обсъждане и приемане на промени в Устава на РК на БАЗ – София, след промените настъпили в ЗСОМСААМСЗПФ и Устава на БАЗ. 4. Разни. Материалите, свързани с дневния ред на Събранието ще са на разположение в адреса на управление на РК на БАЗ „Бачо Киро“ № 39, от 09.02.2022 г., където всеки ще може да се запознае с тях (Съгласно Чл.23. (5) от Устава на БАЗ) 28.01.20022 г. С уважение: София Георги Дулев Председател на УС на РК на БАЗ – София * Мероприятието ще се проведе при строго спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България със Заповед № РД-01-973 от 26 ноември 2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки.


Нова заповед на МЗ РД-01-890/ 03.11.2021в сила от 04.11.2021 г.

По повод на питания на колеги дали новата заповед на МЗ в сила от днес ни засяга пряко като ЛЗИБП - отговорът е "НЕ". Относно видовете сертификати в същата заповед изчерпателно са посочени всички документи за ваксинация, преболедуване и изследване за COVID-19, които у нас се признават за „зелен сертификат“. За всеки от документите е посочен и срок на валидност. Заповед РД-01-890/ 03.11.2021


Свикване на Общо събрание на РК по повод на предстоящия Извънреден конгрес

Уважаеми колеги, както вече знаете с Решение с Изх. №: 185/20.07.2021 г., бе взето Решение от УС на БАЗ за свикване на Извънреден конгрес на БАЗ на 3-4.09.2021 г., в гр. София, със следните мотиви: 1. Оставките на членове на Управителния съвет и наложителната смяна на член на Управителния съвет срещу когото се водят процесуални действия. 2. Наличието на спорни или неработещи текстове в сега действащия Устав, както и необходимостта от промени в Устава наложени от промени в ЗСОМСААМСЗПФ. 3. Необходимост от приемане на промени в Етичния кодекс на организацията. 4. Необходимост от приемане Националната стратегия на БАЗ. 5. Приемане на други правила и норми, които са единствено от компетентността на Конгреса на БАЗ. Решаването на всички тези въпроси са единствено в правомощията на Конгреса на БАЗ. Друга причина за свикване на Извънреден конгрес на БАЗ са все повечето индикации от страна на държавните органи за бъдеща „четвърта вълна“ и евентуален „локдаун“ в страната. Ето линк с проектодокуметите, които ви представих на предишното събрание: https://baz.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5/ Към настоящият момент са постъпили над 20 предложения, които заедно с очакваните нови, ще бъдат систематизирани и предадени на юристите. Надяваме се повече колеги са се включат с предложения! Уважаеми колеги, на свое заседание проведено на 02.08.2021 г. Управителният съвет на РК на БАЗ – София реши да свика Общо събрание на Регионалната колегия на 02.09.2021 г. от 18 часа в зала „София“ на хотел „Метрополитън“. Събранието ще протече при следния дневен ред: 1. Избиране на делегати за Извънредния конгрес на БАЗ на мястото на делегатите по право. 2. Обсъждане на проектодокументите за Конгреса. 3.Разни.


Място за провеждане на събранието на РК София

Уважаеми колеги,Събранието на членовете на РК на БАЗ – София, насрочено за 08.07.2021 г. от 18:00 часа, ще се проведе в зала „София“ на „Метрополитън Хотел София“ на адрес: бул. Цариградско шосе 64 . (Хотелът разполага с голям паркинг) Регистрацията ще започне в 17.30 часа. Моля всички да си носят членските карти. МЕТРОПОЛИТЪН ХОТЕЛ


Място за провеждане на събранието на РК

Уважаеми колеги, Събранието на членовете на РК на БАЗ – София, насрочено за 08.07.2021 г. от 18:00 часа, ще се проведе в зала „София“ на „Метрополитън Хотел София“ на адрес: бул. Цариградско шосе 64 . (Хотелът разполага с голям паркинг) Локация Регистрацията ще започне в 17.30 часа. Моля всички да си носят членските карти. Успешна и слънчева седмица!


Свикване на събрание на членовете на РК на БАЗ – София

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Регионалната колегия на Българската асоциация на Зъботехниците - София (РК на БАЗ – София), на свое заседание на 01.06.2021 реши: Свиква събрание на членовете на РК на БАЗ – София, което ще се проведе на 08.07.2021 г. от 18:00 часа, при следния дневен ред: 1. Отчет за работата на УС. 2. Дискусия/разяснения относно нуждата от провеждането на Конгрес на БАЗ. 3. Избор на Делегати за Общо събрание на РК на БАЗ – София. 4. Разни. Мястото на провеждане на събранието ще бъде обявено допълнително след проучване и избиране на подходяща зала при спазване действащите към този момент противоепидемични мерки. Покана за събрание


Заседание на УС на РК на БАЗ – София

На 01.06.2021 г., в град София, ул. „Бачо Киро“ № 39, се проведе заседание на УС на РК на БАЗ - София. Заседанието беше свикано от Председателят на УС на РК на БАЗ- София по реда предвиден в чл.10, (1) от Устава на колегията. Присъстваха 5 от общо 7 члена на Управителния съвет на РК на БАЗ- София, Председателя на КК на БАЗ- София и гост от УС на БАЗЗаседанието протече при следния предварително обявен дневен ред:1. Запознаване с текущото състояние на колегията, членски внос приходи разходи отчисления.2. Запознаване на членовете на управителния съвет с решение на управителния съвет от 21 май.3. Вземане на решение за обявяване на дата за събрание на регионална колегия Софияза избор на делегати за Общо събрание.4. Обсъждане на предложения за начин на избор на делегати за Общо събрание на колегията спри каквото едно към три.5. Обсъждане предложения за помощ на колегата Албена Иванова, съпруга на починалия колега Петър Иванов.6. Разни.По първа точка от дневния ред Председателя на РК на БАЗ- София Георги Дулев изнесе информация за текущото състояние на колегията към 01.06.2021 г.По втора точка от дневния ред Весислав Цветанов – член на националното ръководство на БАЗ, запозна присъстващите с проведеното заседание на УС на БАЗ, приемането на „СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА ЗЪБОТЕХНИК“, нуждата от промяна националния и регионалните устави за да станат те по-работещи, както и взетото решение за провеждането на втори редовен Конгрес на БАЗ през м. Октомври 2021 г.По трета точка бяха обсъдени възможни дати на провеждане на събрание на Колегията.По четвърта точка бяха обсъдени възможни варианти за избор на делегати за Общо събрание на РК.По точка пет бяха обсъдени предложения за помощ на колегата А.Иванова.В точка разни бяха дебатирани начините за повишаването на интереса на колегите към БАЗ и събираемостта на членския внос.След проведени подробни обсъждания на въпросите от дневния ред единодушно от всички присъстващи членове на УС на РК на БАЗ- София бяха взети следните решения: Да се приеме отчетът,за текущото състояние на колегията към 01.06.2021 г. Да се изработи списък с платилите и неплатилите членския си внос, който в pdf формат да бъде качен на сайта на колегията и на фейсбук страницата.Да се изпрати списък с неизрядните в СРЗИ и в ИАМН.Да се сезират отново СРЗИ и ИАМН за нередовните СМТЛ на територията на София – град.Приема решенията на УС на БАЗ, като навременни и адекватни.Насрочва събрание на членовете на РК на БАЗ – София на 08.07.2021 г.Да се съобрази с нормата от ЗСОМСААМСЗПФ един делегат на трима. Условията и редът за избор на делегати за ОС ще бъдат описани в следващия Устав на колегията. След обсъждане и приемане на ОС на РК на БАЗ – София.Да възложи на правна кантора „Делибалтов, Милкова, Иванова“, с която имаме договор за абонаментното обслужване, да извърши преобразуването на фирмата на колегата Албена Иванова, съпруга на починалия колега Петър Иванов от ООД в ЕООД, като таксите дължими към съответните институции ще са от сметката на РК.Като начало на разяснителната кампания да инициира разговори в ZOOM платформата или друга избрана с предварително зададени въпроси и после дискусия.