Изх. № 217/28.01.2022.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА РК НА БАЗ – СОФИЯ

Уважаеми колеги,

На свое заседание проведено на 26.01.2022 г. Управителният съвет на РК на БАЗ – София взе следното решение:

На основание на чл. 22. (3) от Устава на БАЗ, свиква Събрание на членовете на РК – София, което ще се проведе на 28.02.2022 г. от 16 ч. в зала „София“ на „Метрополитън Хотел София“ на адрес: бул. Цариградско шосе 64, при следния дневен ред:

1. Кратък отчет за дейността на РК на БАЗ – София.

2. Обсъждане на Стратегията за развитие на БАЗ приета на ИК на БАЗ.

3. Обсъждане и приемане на промени в Устава на РК на БАЗ – София, след промените настъпили в ЗСОМСААМСЗПФ и Устава на БАЗ.

4. Разни.

Материалите, свързани с дневния ред на Събранието ще са на разположение в адреса на управление на РК на БАЗ „Бачо Киро“ № 39, от 09.02.2022 г., където всеки ще може да се запознае с тях (Съгласно Чл.23. (5) от Устава на БАЗ)

28.01.20022 г. С уважение:

София Георги Дулев

Председател на УС на

РК на БАЗ – София

* Мероприятието ще се проведе при строго спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България със Заповед № РД-01-973 от 26 ноември 2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки.