Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Регионалната колегия на Българската асоциация на Зъботехниците – София (РК на БАЗ – София), на свое заседание на 01.06.2021 реши:

Свиква събрание на членовете на РК на БАЗ – София, което ще се проведе на 08.07.2021 г. от 18:00 часа, при следния дневен ред:

1. Отчет за работата на УС.

2. Дискусия/разяснения относно нуждата от провеждането на Конгрес на БАЗ.

3. Избор на Делегати за Общо събрание на РК на БАЗ – София.

4. Разни.

Мястото на провеждане на събранието ще бъде обявено допълнително след проучване и избиране на подходяща зала при спазване действащите към този момент противоепидемични мерки.

Покана за събрание