Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ – София е учредена на 27. Февруари. 2019 г. след излизането на поправките в ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ на събрание организирано и ръководено от СРЗИ.

Офис

Регионалната колегия на БАЗ – София е юридическо лице, регионална структура на съсловната организация на зъботехниците в България, съгласно Чл. 23. ал.1 от ЗСОМСААМСЗПФ.

Колегията упражнява своята дейност на територията определена в Приложение към чл. 23, ал. 1 от ЗСОМСААМСЗПФ, а именно София – столична с райони Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Кремиковци, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.

Всички зъботехници, които упражняват професията си на територията на колегията, задължително членуват в колегията, а тези, които не упражняват професията могат да членуват доброволно.

Към настоящия момент в колегията членуват 512 редовни зъботехника.

Членският внос съгласно Устава на БАЗ Чл. 49. (1) (изм. с Решение от 04.09.2021г.)  е в размер на десет лева на месец като дванадесетте месечни вноски за всяка календарна година се събират еднократно от 01.01. до 31.03. за текущата календарна година по банков път.

(2) Новопостъпващите членове плащат членски внос пропорционално за съответната календарна година, считано от датата на подаване на заявлението за вписване в регистъра на РК.
(3) При регистрация на зъботехническа практика в повече от един регион, съответният член внася 100% от членския си внос в регионалната колегия по първата си регистрация и сума в размер на 100% определен в Устава на РК София
(4) Членове с намалена работоспособност, установена с решение на ТЕЛК, заплащат 50% от размера на членския внос по ал.1.
(5) (нова, Решение от 04.09.2021г.) Членове в отпуск за гледане на дете не заплащат членски внос за срока на отпуска.
(6) (нова, Решение от 04.09.2021г.) Обстоятелствата по ал.4 и 5 се удостоверяват със заявление до председателя на РК в 10-дневен срок от настъпването им.

Банкова сметка на Регионална колегия София:
BG38BPBI79421023191001
Юробанк България АД
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците – София
С основание за плащане: Трите имена и УИН – Членски внос

Контакти

Адрес

ул. „Бачо Киро“ 39, ет. 2, София 1202

Технически секретар

+359 898 599 633

Регионален председател

+359 877999272

Имейл

office-sofia@baz.bg

Галерия

Новини

 

 

Структура

Председател

 • Заместник председател и в.и.д председател

  Ивайло Цинцарски

  Секретар

  Димитър Панчев

  Членове:

  Мариян Маринов

  Росен Тренчев

 • Контролна комисия:

  Председател

  Иван Иваннов

  Членове:

  Емилия Иванова

  Комисията по професионалнна етика:

  Председател

  Калина Кинова

  Членове:

  Стефан Чавдаров

  Любомир Петров

  Ива Николова

Обучения и курсове

Зала за обучения

Хайде да си поговорим


За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-sofia@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 892 799 943

Полезни връзки